Elektronikus áruáttárolás technológiai folyamata

Az áruáttárolás vámhivatali engedélyezésének folyamata:
1. Az
Átmeneti megőrzési raktárengedélyes raktárüzemeltető az Igazgatóság  külön írásbeli engedélye nélkül átadhatja azon küldeményeket, melyek az ő forgalmában, de - ezen technológiai eljárási rendet alkalmazó -  más Raktárüzemeltetők részére érkeztek (átadó raktár).

2. Az
Átmeneti megőrzési raktárengedélyes raktárüzemeltető az Igazgatóság  külön írásbeli engedélye nélkül átveheti azon küldeményeket, melyek részére - ezen technológiai eljárási rendet alkalmazó - más Raktárüzemeltetők forgalmában érkeztek (átvevő raktár).

3. Az Átmeneti megőrzési raktárengedélyes az átadás-átvétel folyamatának adminisztrálására és engedélyezésére az Igazgatóság  által elfogadott, és a Igazgatóságnál is üzemeltetett CCS Hungary Elektronikus Áttárolási intézményrendszer egyik kliens szoftverét (továbbiakban: Rendszer) köteles üzemeltetni.

4. A Rendszer használata.
4.1. Az átadó Raktárüzemeltető az adott küldeményt a Rendszerbe lekönyveli
4.2. A Rendszer automatikus értesítés küld az áttárolási szándékról
4.2.1. az Igazgatóság  részére
4.2.2. a címzett (átvevő) raktár üzemeltetője részére
4.3. Az Igazgatóság  részéről az engedély az áttárolásra  – tiltó, korlátozó beállítások hiányában, ezek részletezése a 5. pontban – automatikusan megadásra kerül.
4.4. Az átadó raktár a Rendszerből egy a 7. pontban részletezett Átvételi Elismervényt nyomtat
4.5. A fogadó raktár visszaigazolja a Rendszerben a küldemény érkezését.
 
5. Az Igazgatóság  jogosult mind egy meghatározott küldeményre vonatkozóan, mind pedig az Átmeneti megőrzési raktárengedélyesre vonatkozóan tiltó, korlátozó intézkedéseket érvényre juttatni. Ezt a Rendszerben a korlátozni kívánt szempontnak megfelelő adatok beállításával az adott küldemény automatikus átadásának, vagy az adott raktárból/raktárba történő automatikus áruátadás megtiltását jelenti.

6. Az Igazgatóság az átadás-átvétel során közreműködő személyek illetékességét nem vizsgálja, az esetleges jogkövetkezményekért az átadás-átvétel során közreműködő szervezetek tartoznak felelősséggel.

7. A küldemények fizikai átadás/átvételéről egy Átvételi Elismervény kerül kiállításra. A nyomtatványon az alábbi adatoknak kell szerepelnie:
7.1. a csomag azonosító jele (fuvarlevélszáma),
7.2. vámhivatali nyilvántartási száma,
7.3. a vám elé állítás időpontja
7.4. a küldemény vám elé állított darabszáma
7.5. a küldemény vám elé állított súlya
7.6. az átvétel dátuma, pontos időpontja
7.7. az átvevő aláírása, bélyegzőlenyomata

8. Rendellenességek
8.1. Amennyiben a küldemény tényleges adatai (csomag db-száma, súly stb.) eltérnek a Rendszerben rögzített adatoktól, úgy az átvevő raktár mind a Rendszerben, mind pedig ténylegesen, fizikálisan is elutasítja az átvételt. Ilyenkor az átadó raktárnak módosítania kell vagy a küldemény vám elé állított adatait ELEKTRM üzenet küldésével vagy az áttárolás adatait, majd újra elindíthatja az áttárolás folyamatát az átvevő raktár felé.


8.2. Amennyiben a 8.1. pontban írt ismételt eljárást akár az átadó-, akár az átvevő Raktárüzemeltető nem kívánja lefolytatni, úgy a jelenleg alkalmazott manuális (négy példányos jegyzéken történő) technológiai eljárási rendnek megfelelően történik a küldemény áttárolása.

8.3. Az átszállítás alatt bekövetkezett baleset, vagy más előre nem látott és a szállítást akadályozó, vagy az alkalmazott azonossági jelek megsérülését okozó eseményről az Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítés megtörténtét az Igazgatósággal igazoltatni kell. Az értesítés a 297-2410-es telefon és fax számon, valamint a 297-2411-es telefonszámon történhet.

9. Vámhivatali ellenőrzések és intézkedések
9.1. Az Átmeneti megőrzési raktárengedélyes a küldemények átadásáról kiállított Átvételi Elismervényt köteles megőrizni, s azt az Igazgatóság kérésére három munkanapon belül másolatban megküldeni. (Az Átvételi Elismervény eredeti példányának bekérésére csak különösen indokolt esetben, külön egyeztetést követően kerül sor!)

9.2. A küldemény vámjogi sorsának rendezéséért – az Igazgatóság felé való elszámolásért – a küldemény fizikai átadásáig az átadó Raktárüzemeltető, az átvétel időpontjától (az Átvételi Elismervényen feltüntetett időponttól) az átvevő Raktárüzemeltető felelős.

9.3. A küldemény vámjogi sorsát az átmeneti megőrzés időtartama alatt, de legkésőbb 20 napon belül a küldeményt birtokban tartó Átmeneti megőrzési raktárengedélyesnek rendeznie kell.

9.4. A küldemény vámjogi sorsának rendezésére nyitva álló idő (az átmeneti megőrzés időtartama) a küldeménynek a vámterületre történt belépésének (vám elé állításának) időpontjától számítódik. Tehát az átvevő Raktárüzemeltető számára nem az átvétel időpontjától kezdődik az adott küldemény átmeneti megőrzési ideje, hanem a handling szervezet által az Igazgatóság  felé történt bejelentésének időpontjától!

9.5. Az Átmeneti megőrzési raktárengedélyes a kezelésében lévő küldeményekkel a raktár engedélyének megfelelően köteles elszámolni.
 

Elektronikus áttárolás

copyright 2009 (c) CCS Hungary Aircargo Ltd.
H2724 Újlengyel, József Attila utca 12., email: sales()ccs.hu
Figyelem, a weboldal Joomla alapú és sütiket is használ!